Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVYStanovy společenství vlastníků jednotek

 

Část I

 

Čl.1


Základní ustanovení

 

Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla podle § 9 odstavec 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
 

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy nemovité věci - domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

Nemovitou věcí je bytový dům č.p dům č.p. 504;505;506;507; LV 1041, postavený na pozemku/pozemcích (dále jen „pozemek“) jiného vlastníka  parc. č.  793/11 LV 1049

 

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.
 

Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.
 

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 

Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.
 

Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. 

 

Čl. 2

Název a sídlo společenství

 

Názvem společenství je: Společenství vlastníků, Lužická 504,505,506,507

                                                   
 

     (2)  Sídlo společenství je: Lužická 8/505, Ostrava Výškovice ,700 30
 

Část II

Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování 

Čl. 3

Vznik členství

 

     (1) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká

a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství.
 

     (2) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
 

     (3) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.
 

    (4) Seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství, tvoří přílohu těchto stanov. Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění.

Čl. 4

Práva a povinnosti člena společenství
 

     (1) Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanovení zákonů, uvedených v bodě 1. Čl. 1 a těchto stanov a má zejména právo
 

a) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených uvedenými zákony a těmito stanovami,

b)  účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

c)  volit a být volen do orgánů společenství,

d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,

f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky.
 

     (2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních uvedených zákonů a těchto stanov, zejména má povinnost
 

dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu s uvedenými zákony a těmito stanovami,
včas hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
včas hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,
zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v případech, kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,
odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo jim umožnil vstup domu nebo bytu,
umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot a zdržet se všeho, co by bránilo umístění, údržbě, výměně a kontrole těchto zařízení,
umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň 3 dny předem,
oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo předsedovi společenství nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství a pro potřeby správy domu,
oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb pojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
předat výboru nebo předsedovi společenství ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby,
udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a užívat společné části jiným členům společenství,
umožnit přístup společenství i jím přibraným třetím osobám do bytu na základě předchozí výzvy společenství vlastníků pro ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to i opakovaně,
podílet se na úhradě ztráty společenství.
 

    (3) Člen společenství uplatňuje svá práva zejména hlasováním na shromáždění vlastníků.
 

V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) písmeno f), nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice, ani právo pořizovat si jejich fotokopie.

Čl. 5

Zánik členství ve společenství

 

     (1) Členství ve společenství zaniká
 

a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

b) úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

c) zánikem člena společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví,

d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.
 

     (2) Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

 

Část  III

Orgány společenství
 

Čl. 6

Společná ustanovení
 

     (1) Orgány společenství jsou:
 

a) shromáždění,

b) výbor společenství

c)  revizor
 

     (2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická nebo právnická osoba,  nebo  zmocněný zástupce právnické osoby - člena společenství, je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
 

     (3) Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.
 

     (4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.
 

     (5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.
 

     (6) Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.
 

     (7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.
 

     (8) Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Předseda společenství musí své odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
 

     (9) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

Ustanovení o náhradnících členů volených orgánů se nepoužije u předsedy společenství.
 

     (10) Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.
 

     (11) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 členy, nebo není-li ve funkci pověřený vlastník.
 

    (12) Je-li členem společenství právnická osoba, může se tato právnická osoba nechat zastoupit na shromáždění vlastníků zmocněným zástupcem na základě plné moci.
 

Každý volený orgán rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
 

Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen, ledaže se volený orgán usnese na jiném pořadu jednání.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů voleného orgánu.

 

Čl. 7

Shromáždění
 

     (1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek.
 

     (2) Každý vlastník má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu.
 

(3) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům jednotek – členům společenství, nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství.
 

     (4) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství sami.
 

 (5) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství, a to nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění; v případě, že si adresát pozvánku nepřevezme, má se za to, že pozvánka mu byla doručena. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.
 

     (6) Do působnosti shromáždění patří:
 

a) změna stanov,

b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

f) rozhodování

 1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

 2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,

 3. o změně podlahové plochy bytu,

 4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

 5. o změně podílu na společných částech,

 6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

 7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou

     prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy neurčí něco jiného,
 

g) udělování předchozího souhlasu

 1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

 2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

 3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,

 4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
 

(7) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
 

(8) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.
 

(9) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník vyjádřit. Tato lhůta je patnáct dní.
 

(10) K platnosti usnesení dle bodu 9 se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
 

(11) Rozhodnutí uvedené v bodě 9 se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek.
 

(12) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Z jednání o změně stanov se pořizuje notářský zápis.
 

(13) Ustanovení odstavce 12 se přiměřeně použije pro zápisy z jednání výboru a revizora.
 

     (14) K rozhodnutí o významné záležitosti, týkající se společné části domu zejména o jejím  podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud. Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování podle první věty může navrhnout, aby o záležitosti rozhodl soud; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí.
 

     (15) souhlas dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků je nutný k přijetí rozhodnutí

 1. o změně účelu užívání domu nebo bytu,

 2. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

 3. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

 4. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 100.000, Kč,

 5. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,

 6. ke zřízení zástavního práva nebo jiné podobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově.
 

   (16) K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí  na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

 

Čl. 8

Výbor společenství
 

     (1) Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.
 

(2) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí a odvolává výbor z řad svých členů.
 

(3) Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství.
 

(4) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.
 

(5) Výbor je tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.
 

(6) Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.
 

(7) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 

(8) Výbor společenství zejména:
 

a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle občanského zákoníku a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

d) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

f) zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

g) sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

 

Čl. 9

Revizor
 

     (1) Na místo kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství revizor, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizor odpovídá pouze shromáždění a je nezávislý na ostatních orgánech společenství.

  
 

Část IV.

 

Čl.  10

Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí
 

     (1) Správou domu se rozumí zajišťování
 

a) provozu domu a pozemku,

b) údržby a oprav společných částí domu,

c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vod včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,

e) revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f) prohlídek a čištění komínů,

g) administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,

h) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,

i) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.
 

     (2) Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 1 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.
 

     (3) Společenství dále zajišťuje tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:
 

a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "příspěvky na správu domu a pozemku"), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v části IV,

b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány,

c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,

d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

f) vedení seznamu členů společenství.
 

     (4) Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli, plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen služby"), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny společných prostor, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména
 

a) vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.
 

     (5) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.
 

     (6) V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména:

a)    včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,

b)    řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,

c)    plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.


 

Část V

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

 

Čl. 11

Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem
 

     (1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.
 

     (2) Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství. Ve smlouvě může společenství pověřit správce též zajišťováním činností uvedených v odstavci 1.
 

     (3) Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo předseda společenství může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.
 

     (4) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor či předseda společenství odpovídají za včasné plnění těchto úkolů.
 

     (5) Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
 

     (6) Členové společenství ručí za dluhy společenství vlastníkův poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Čl.12

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství
 

(1) Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství.
 

(2) Rozpočet zahrnuje dvě části:

a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu s těmito údaji:

zůstatek k 1. lednu,
tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,
čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,
zůstatek k 31.12.;

b) náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:

pojištění domu a pozemku,
odměny členů orgánů společenství včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,
odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství,
rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,
bankovní poplatky,

příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a),
úroky z vkladů na bankovních účtech společenství a jiné finanční výnosy.
 

Čl. 13

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby
 

     (1) Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu platí členové společenství v částkách a v termínech stanovených k tomu příslušným orgánem společenství na účet společenství, nerozhodne-li shromáždění o placení na účet správce.
 

     (2) Splatnost příspěvků na správu domu a pozemku a záloh na úhradu za služby, popřípadě další platby je 20. dne daného kalendářního měsíce, za který se tyto částky platí.
 

     (3) Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
 

     (3) Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení roční účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.
 

Čl. 14

 první členové statutárního orgánu
 

a) Miroslav Běhůnek     předseda
 

b) Jarmila Švrčulová   místopředseda  
 

c)  Rudolf  Studenský    člen


 

Revizor:

 

 Marie Paličková      

 

      Čl. 15

Nebytový prostor

 

Co je uvedeno v těchto stanovách o bytech, platí přiměřeně také pro nebytové prostory.
 

Čl. 16
 

Závěrečné ustanovení
 

Tyto stanovy byly přijaty na shromáždění vlastníků jednotek konaném dne

9. března 2015 

V Ostravě Výškovicích .dne 9.3.2015