Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD
společenství vlastníků jednotek domu
Lužická 504;505;506;507,Ostrava Výškovice
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
a)        Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků a jeho členy je v této oblasti stanoven novým občanským zákoníkem a stanovami společenství vlastníků.
 
2. ZÁKLADNÍ POJMY
 
a)        bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení
b)        nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům, např. k podnikatelské činnosti, společenské zájmové činnosti, ateliéry. Nebytovými prostory nejsou příslušenství k bytu ani společné části domu
c)        příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní boxy mimo byt)
d)        společné části domu jsou určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé i vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, sušárna, kočárkárny, větrací šachty, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény.
e)        Členem společenství vlastníků je každý vlastník bytu v domě.
f)         Uživatelem bytu se rozumí osoba nebo osoby, které užívají byt nebo nebytové prostory vlastníka.
 
3. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA (UŽIVATELE) K BYTU
 
a)        Práva a povinnosti vlastníka (uživatele) bytů upravuje NOZ, o vlastnictví bytů v platném znění, stanovy SVJ a stanovami SBD NH(platí pro nájemce-členy SBD NH ).
b)        SVJ je povinno zajistit uživatelům bytových jednotek plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
c)        Člen výboru SVJ je oprávněn po předchozím oznámení vlastníkovi (uživateli) vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu vlastníka (uživatele). O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně vlastníka (uživatele) a pořídí o zásahu písemný protokol.
d)        V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit výboru SVJ místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 
4. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU
 
a)        Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.
b)        Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.
c)        Bez souhlasu výboru SVJ a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ohrožena jeho statika nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.).
d)        Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout anebo přenechat do užívání třetí osobě, před uzavřením smluvního vztahu (nájem, užívání, prodej apod.) oznámí tento svůj záměr výboru SVJ, zejména pak otázku finančního vyrovnání případných dluhů na službách a fondu oprav. Současně bude projednána nová kalkulace záloh s přihlédnutím na změnu počtu osob byt užívajících. Pokud vlastník bytu svůj záměr výboru neoznámí, je výbor oprávněn kalkulovat úhradu společných nákladů podle svého vlastního uvážení.
e)        Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní řád v celém rozsahu. Pokud by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem, anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výbor SVJ právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení podobného nájemního vztahu.
f)         Uživatelé bytu jsou povinni řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Uživatelé bytu (nebytových prostor) jakožto nájemci bytů, jejich spolubydlící i návštěvy, jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
g)        Podnikání v bytech je dovoleno pouze se souhlasem SVJ. Uživatel bytu je povinen o souhlas požádat SVJ.
h)        Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě.
i)         Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
j)         Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.
k)        Ukládání obuvi a skříněk s obuví a dalších předmětů ve společných prostorách bytového domu není přípustné.
l)         Výjimku může tvořit stěhování, přestavba nebo úprava bytu – vždy na co nejkratší dobu, po předchozím oznámení této skutečnosti výboru SVJ.
m)      Nesmí být ztížen přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, nesmí zde být ukládány látky snadno vznětlivé např. benzin, nafta, propanbutanové lahve či jinak nebezpečné. Nesmí se používat otevřený oheň. Věci uložené ve sklepních kójích nesmí být zdrojem pachu např. zkažené brambory nebo podobné věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu či hlodavců.
n)        Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domu.
o)        Přelepování a opravování seznamu uživatelů provádí výhradně výbor SVJ na požadavek uživatele.
p)        Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou uloženy na určeném místě.
 
5. DRŽENÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
 
a)        Uživatel bytu nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě.
b)        Majitelé psů by měli venčit psi mimo přilehlé trávníky u vstupu do bytového domu a v případě znečištění uklízet exkrementy.
c)        K držení většího počtu než dvou zvířat, stejně jako chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru SVJ.
d)        Majitel je povinen mít psa v prostorách domu na vodítku.
e)        Znečištění společných prostor psem, je majitel povinen ihned uklidit. Pokud tak neučiní, má výbor právo toto provést prostřednictvím třetí osoby a náklady vyúčtovat majiteli zvířete k úhradě.
f)         Uživatel bytu je povinen nahlásit výboru SVJ počet psů, které v bytě drží.
 
6. VYVĚŠOVÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ VĚCÍ
 
a)        Uživatel bytu nesmí bez předchozího písemného souhlasu SVJ umísťovat na vnější konstrukce (např. balkonů a oken), na fasádu, střechu atd. jakákoliv zařízení a předměty, které by narušovaly vnější vzhled domu nebo plášť domu.
b)        Květiny v oknech, na balkonech, apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala, nesmáčela zdi a nebyl znečišťován balkon v nižším patře.
c)        Pro stavbu a instalaci venkovních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu SVJ. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vhled.
 
           7. ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY V DOMĚ
 
a)        Uživatel bytu a osoby s ním společně bydlící, podnájemníci, jakož i jejich návštěvy, jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
b)        Zákaz vyklepávání věcí, vyhazování odpadků, nedopalků atd. z oken a tím znečišťování okolí domu.
c)        Zákaz kouření na chodbách domu a odhazování nedopalků ve společných prostorách a před vchodem do domu.
d)        Zákaz ničení stěn chodeb, dveří a ostatních objektů společného majetku.
e)        Je zakázáno i krátkodobé vykládání odpadků do chodeb (za dveře apod.) a společných prostor.
f)         Kontejnery na odpadky jsou umístěné u domu. Uživatelé bytu jsou povinni snažit se třídit odpad, do nádob tomu určených, aby společenství mělo co nejmenší náklady na odvoz směsného domovního odpadu. Kontejnery na tříděný odpad se nacházejí na ulici před domem vpravo a vlevo vždy cca 50m od vchodu domu.
g)        Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit výboru SVJ k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční nebo desinfekční zásah týká a povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.
 
7. OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DOMU
 
a) Uživatelé jsou povinni zamykat dům v době od 21.00 do 06.00 hodin a to i krátkodobě při venčení psů.
 
 
 
 
 
 
8. KLID V DOMĚ
 
a)        Uživatelé jsou povinni užívat bytové, nebytové i společné prostory v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
b)        V době od 22.00 do 6.00 hod. jsou uživatelé bytů povinni dodržovat noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů a vykonávat jakoukoliv hlučnou činnost. Je také třeba přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přístrojů, magnetofonů a jiných přehrávačů.
c)        Provádí-li uživatel v bytě úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a sekání do zdiva ap.), smí tak činit v pracovní den a jen v denní době (od 8.00 do 19.00 hod.) a mimořádně v sobotu mezi 9.00 a 12.00 hodinou, pokud tato není stanovena jako svátek.
 
9. NEDODRŽOVÁNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU
 
a)        V případě nedodržování domovního řádu bude SVJ nahlašovat závadné chování orgánům oprávněným vyšetřit přestupek (Policie ČR) a vést přestupkové řízení (orgány obce s rozšířenou působností).
b)        Poškozování společných částí domu jakož to i informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy ap.) bude posuzováno jako závažné poškozování majetku.
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
c)        Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních norem.
d)        Domovní řád byl schválen shromážděním SVJ  dne 7.12.2015  a nabývá účinnosti dnem schválení.
 
 
Miroslav Běhůnek
Předseda výboru
společenství vlastníků jednotek domu
Lužická 504;505;506;507,Ostrava Výškovice