Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků 2021

                                        Zápis
Shromáždění vlastníků Lužická 504/6; 505/8; 506/10; 507/12
konané dne 21. června 2021 v 18.00 hod v Zasedací místnosti SVJ
vchodu č. 10.

Přítomni dle presenční listiny 17 vlastníků a 1. zástupce SBD NH. Účast podle podílů
54,24 %. Shromáždění je usnášení schopné.


Přiložená prezenční listina


Program:
1. Zahájení shromáždění, informace o počtu přítomných.
2. Projednání a schválení programu shromáždění;
3. Volba skrutátorů, zapisovatele a 2 ov ěřovatelů zápisu.
4. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2020
5. Zpráva revizorky za rok 2020
6. Projednání plánu oprav na rok 2021
7. Různé
8. Závěr


Od. 1. Shromáždění zahájil v 18.00 hod. předseda společenství pan Miroslav Běhůnek. Podal
informaci o stavu přítomných a o podílech vlastníků.


8 bytů SBD NH, v podílech 13,44 %.
40 bytů ve vlastnictví, v podílech 86,56 % vlastníků,
13 garáží v osobním vlastnictví
1 garáže SBD NH


Od. 2.
schválení programu shromáždění.
HLASOVÁNÍ
2.
Potřebná Skutečná ze skutečné účasti Výsledek
účast účast Kvorum Pro Proti Zdržel se hlasování
50,00 % 54,24 % 50,00 % 100.00 % 0,00 % 0,00 % schváleno


Od. 3. Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. – Navrženi skrutátoři paní Dana
Boháčová a Jarmila Švrčulová, zapisovatelka Jarmila Švrčulová a ověřovatelé zápisu paní
Katarína Teuerová a paníAlena Skleničková.
HLASOVÁNÍ
3.
Potřebná Skutečná ze skutečné účasti Výsledek
účast účast Kvorum Pro Proti Zdržel se hlasování
50,00% 54,24 % 50.00% 100.00% 0,00% 0,00% schváleno


Od. 4. Zprávu o hospodaření SVJ přednesl předseda společenstvíMiroslav Běhůnek
seznámil přítomné s účetní uzávěrkou za uplynulý rok, podal podrobnou zprávu o činnosti SVJ
za uplynulé období. Příloha č. 1.


HLASOVÁNÍ
4.
Potřebná Skutečná ze skutečné účasti Výsledek
účast účast Kvorum Pro Proti Zdržel se hlasování
50,00% 54,24 % 50.00% 100.00% 0,00% 0,00% schváleno
Od. 5. Revizní zprávu za rok 2020 přednesla revizorka paní Paličková Marie. Zpráva
přiložena k zápisu. Společenství bere zprávu na vědomí. Příloha č. 2.


HLASOVÁNÍ
5.
Potřebná Skutečná ze skutečné účasti Výsledek
účast účast Kvorum Pro Proti Zdržel se hlasování
50,00% 54,24 % 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% schváleno


Od. 7. Projednání oprav na rok 2021
Výbor navrhl kompletní výměnu dlažeb na schodištích u vstupu na všech vchodech, zamítnul
kameninové koberce od firem PD Podlahy s.r.o.,Šurík s.r.o.,Jami Stav s.r.o. a doporučil žulové
schodnice a dlažbu firmy TEKEL s.r.o. za 798 418.- Kč.


Na našich webových stránkách jsme zveřejnili nabídku, technické řešení a cenovou nabídku.
Nejde o kameninový koberec, ale kompletní žulové schodiště, kde životnost je podstatně vyšší.
HLASOVÁNÍ
7.
Potřebná Skutečná ze skutečné účasti Výsledek
účast účast Kvorum Pro Proti Zdržel se hlasování
50,00% 54,24 % 60,00% 100% 0,00% 00,00% schváleno


Od. 8. V různých bylo projednáno:


Pan Drahotušský: Navrhl do smlouvy o dílo zakomponovat zádržné a záruku na 5 let.


Paní Švrčulová: upozornila na nutnost mimo topnou sezonu otevřený termoregulační ventil
na stupeň 5. Upozornila na vyklizení sklepních prostor od odložených věcí. a upozornila na
zatékání dešťové vody do sklepů od trafostanice ČEZ. Vadný dešťový okap .
Prověří paní Švrčulová


Pan Běhůnek : navrhl zjistit podmínky a cenovou relaci, pro chemické čistění stupaček a
radiátorů v celém domě. Nabídka a cenová relace bude zveřejněna na našich webových
stránkách.